Aktualności

Podpisanie umowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości prawie 15 mln zł. na budowę kanalizacji oraz modernizację oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski.

8 lutego 2013 r. w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim podpisana została umowa pomiędzy Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Emilią Kawką – Patek a Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Adamem Karbowniczkiem, na mocy której pieniądze zostaną przekazane.

 

 

Po zakończeniu projektu skanalizowane zostanie prawie 100 % miasta – podkreślał podczas prezentacji inwestycji Adam Karbowniczek – obecnie skanalizowane jest 70 %. Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Andrzej Cieśla akcentował natomiast, że możliwości, które stworzy inwestycja to dla mieszkańców skok cywilizacyjny.

Jako Instytucją Wdrażającą Bardzo cieszy nas, że Aleksandrów wykorzysta unijną dotację, gdyż budowa kanalizacji oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków stworzą lepsze warunki dla społecznego i gospodarczego rozwoju całej aglomeracji – zaznaczyła Prezes Emilia Kawka – Patek.

Dzięki inwestycji wszyscy mieszkańcy aglomeracji, prawie 16,5 tys. osób (16 452 osoby), będzie mogło skorzystać z zasobów oczyszczalni.

Cały projekt składa się z trzech kontraktów: rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy tłoczni ścieków przy ul. Granicznej oraz kanalizacji w 14 ulicach miasta Aleksandrów Kujawski. Oczyszczalnia ścieków jest już dość wysłużona, a praca urządzeń w trudnych warunkach wpływa na ich szybkie zużywanie się. Jej modernizacja stworzy możliwość przyjęcia większej ilości ścieków oraz pozwoli na zrezygnowanie z dotychczas stosowanych szamb. Możliwość podłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej wpłynie bezpośrednio na stan środowiska, gdyż ograniczy zrzut ścieków do rzeki lub pobliskich rowów melioracyjnych. Przebudowa oczyszczalni pozwoli m.in. na modernizację części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków, wprowadzenie nowych technologii, automatyzację procesów oraz budowę i modernizację budynków. Karbowniczek podkreślał także, że inwestycja pozwoli spełnić narzucone unijne normy i uniknąć kar, a zainwestowane środki poprawią potencjał rozwojowy aglomeracji i ułatwią prowadzenie inwestycji..

Jest to kolejna już umowa podpisana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Wojewódzki Fundusz podpisał już 9 umów, w ramach których do województwa spłynie lub już spłynęło prawie 100 mln zł.

Fundusze dla Aleksandrowa Kujawskiego, także pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wojewódzki Fundusz na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Środowiska pełni rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla projektów o wartości do 25 mln euro realizowanych w ramach I i II priorytetu POIiŚ na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Pracownicy WFOŚiGW w Toruniu brali udział w ocenie projektu oraz jego wyborze do dofinansowania, a w przyszłości będą monitorować także jego prawidłową realizację.

Ostateczne zakończenie projektu planowane jest na 30 czerwca 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 25.840.874,42 PLN

Wysokość unijnego dofinansowania:14.849.201,97 PLN

Przedmiot projektu:

• Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

• Budowa tłoczni ścieków sanitarnych

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 14 ulicach miasta

Cele społeczno-gospodarcze:

• poprawa stanu środowiska naturalnego

• przyłączenie do sieci gospodarstw, które do tej pory odprowadzały ścieki do zbiorników bezodpływowych, a niektórych przypadkach dokonywały bezpośrednich zrzutów ścieków do rzeki lub pobliskich rowów melioracyjnych

• poprawa atrakcyjności osadniczej obszaru aglomeracji

• poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego miasta

• poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej

• wzrost dostępności sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców

 

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved