Aktualności

Abolicja

W związku z planowanymi kontrolami przez PGKiW Sp. z o.o.
w Aleksandrowie Kujawskim zachęcam do uregulowania wszelkich nieprawidłowości w zakresie legalizacji nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. od stycznia 2022 roku przeprowadzać będzie zadymianie sieci kanalizacyjnej w celu wykrycia nielegalnych podłączeń zrzutów wody deszczowej i ścieków do kanalizacji sanitarnej.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.
w Aleksandrowie Kujawskim przystępuje do porządkowania stanów faktycznych, niezgodnych z przepisami prawa, polegających na nielegalnym poborze wody z sieci wodociągowej lub bezumownego odprowadzania ścieków do miejskiej kanalizacji.

Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom, PGKiW Sp. z o.o. ogłasza abolicję dla osób, które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania nielegalnego przyłącza do sieci. Z takimi osobami zostanie zawarta umowa, a Spółka nie będzie składała wniosków o wyciąganie konsekwencji karnych przewidzianych w art. 28 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych, z kolei bezumowne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności lub karą grzywny do 10 tysięcy złotych.

Karze podlega także ten kto: uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego.

Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy. Straty spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków oraz nielegalnym odprowadzaniem wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej oznaczają wyższą cenę za metr sześcienny dla mieszkańców, którzy mają uregulowaną sytuację prawną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Abolicja ogłoszona przez PGKiW Sp. z o.o. obowiązuje od 01 grudnia do dnia 31 grudnia 2021r. 

Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody, nielegalne zrzuty ścieków, uszkodzenia wodomierzy, zerwanie lub brak plomb będą skutkowały złożeniem wniosku o wyciągniecie konsekwencji karnych.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłaszanie się
do PGKiW Sp. z o.o, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Aby zalegalizować przyłącze należy wypełnić zgłoszenie legalizacji przyłącza i  dostarczyć je do PGKiW Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim wraz załącznikami:

  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomości,

  • w przypadku Klienta Instytucjonalnego potrzebny będzie: NIP, REGON, KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Jeżeli zostały wydane, należy dołączyć również:

  • warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,

  • uzgodniony projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,

  • dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Prezes Zarządu

Adam Jabczyński

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved