Aktualności

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących ustalania opłaty za usługi wodne.

 

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących ustalania opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w przypadku, gdy wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane z nieruchomości do wód lub do urządzeń wodnych przy pomocy wewnętrznego systemu kanalizacji deszczowej, istniejącego na danej nieruchomości. 

 

W myśl art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, dalej jako: „Prawo wodne”) szczególnym korzystaniem z wód jest wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Przedmiotowe szczególne korzystanie z wód objęte zostało obowiązkiem opłatowym, co wynika z art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego. Powołany przepis stanowi, że opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Warunkiem powstania obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest takie zagospodarowanie nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, którego skutkiem jest wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Dodatkowo końcówka przepisu art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego posługuje się zwrotem „na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”. Prawo wodne nie wyjaśnia tego pojęcia, a zatem konieczne jest jego zdefiniowanie w procesie wykładni art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego. W przepisie art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zwrot „obszar” funkcjonuje obok pojęcia „nieruchomość”. Kierując się zakazem wykładni synonimicznej, z której wynika, że różnym zwrotom umieszczonym w jednym akcie prawnym nie można nadawać tego samego znaczenia należy stwierdzić, że zwrotu „obszar” nie należy utożsamiać z pojęciem „nieruchomości”.

Z zawartej w art. 46 § 1 K.c. definicji nieruchomości wynika, że są nimi części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Przepisy Prawa wodnego wielokrotnie odwołują się do powierzchni obszarów rozumianego jako ograniczona część przestrzeni. Dotyczy to m.in. obszarów dorzeczy (art. 16 pkt 31), obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (art. 16 pkt 33), obszarów szczególnego narażenia powodzią (art. 16 pkt 34), regionów wodnych (art. 16 pkt 46), zlewni (art. 16 pkt 77). Każde z tych pojęć zasadniczo odnosi się do większych powierzchniowo obszarów (por. M. Białek, D. Chojnacki, T. Grabarczyk "Opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym", wyd. z 2018 r., rozdział II pkt 7.3,  Legalis C.H.BECK, Warszawa 2018, Wydanie I).

 

Za obszar należy zatem uznać taką część powierzchni, która jest większa od nieruchomości i która obejmuje oprócz nieruchomości, dodatkowo części powierzchni ziemskiej, które sąsiadują z nieruchomością.

 

Przepis art. 269 ust. 1 pkt 1 in fine Prawa wodnego wiąże system kanalizacji otwartej lub zamkniętej  z obszarem, a nie z nieruchomością. Wynika to wprost z jego treści, w której jest mowa o obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Przy czym samo funkcjonowanie systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej na obszarze jest niewystarczające do przyjęcia, że zachodzi negatywna przesłanka do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.  Dodatkowo konieczne jest przyłączenie nieruchomości do funkcjonującego na danym obszarze systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą do sformułowania takiego wniosku jest brzmienie przepisu art. 269 ust. 1 pkt 1 in fine Prawa wodnego, który określając przesłanki, od których zależy obowiązek opłatowy wymaga nieujęcia w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.  Inaczej rzecz ujmując z istnieniem systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej na obszarze oraz przyłączeniem nieruchomości do takiego systemu wiąże się brak obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że obowiązek poniesienia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej powstaje w przypadku kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek:

  • powierzchnia nieruchomości, która przekracza 3500 m2;

  • wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na skutek wykonania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

  • nieujęcie nieruchomości w funkcjonujący na danym obszarze system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Funkcjonowanie na nieruchomości zagospodarowanej w sposób, który doprowadził do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wewnętrznego systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej, który służy do odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z danej nieruchomości nie jest wystarczające do przyjęcia, że w takim przypadku brak jest obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Bez wpływu przy tym na obowiązek opłatowy za szczególne korzystanie z wód, o którym mowa
w art. 34 pkt 4 Prawa wodnego pozostaje fakt ponoszenia opłaty za usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód – wód opadowych lub roztopowych, po ich uprzednim ujęciu w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Oba przedstawione przypadki stanowią różne korzystanie z wód, które w różny sposób oddziałuje na środowisko i wolą ustawodawcy każde z nich objęte zostało opłatą za usługi wodne. W przypadku szczególnego korzystania z wód opłatę ponosi się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, a w przypadku korzystania z usługi wodnej opłatę ponosi się za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych.

 

Korzystanie z nieodpłatnej usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych, po ich uprzednim ujęciu w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast również nie stanowi okoliczności wyłączającej obowiązek ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

--

 

 

NIELEGALNY POBÓR WODY I NIELEGALNE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

NIELEGALNY POBÓR WODY I NIELEGALNE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Jednym z głównych problemów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest walka z nielegalnym poborem wody i nielegalnym zrzutem ścieków. Szacuje się, że w ten sposób ginie około kilkunastu procent wody z sieci wodociągowych. Kradnący wodę lub nielegalnie odprowadzający ścieki nie zawsze zdają sobie sprawę, że nie okradają
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, lecz sąsiadów, znajomych a nawet rodziny. Dzieje się tak ponieważ, przy ustalaniu taryfy przedsiębiorstwo uwzględnia wszystkie koszty prowadzonej działalności w tym koszty wytworzenia i dostarczenia nielegalnie pobranej wody czy też oczyszczenia i odbioru ścieków nielegalnie wprowadzonych do sieci. Im większa skala tego procederu tym bardziej wzrastają stawki taryfowe. W efekcie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu lub na potrzeby oprysków pól i sadów. Podobnie dzieje się przy nielegalnym odprowadzaniu ścieków „dzikimi” przyłączami lub w efekcie przepompowywania zawartości szamb do sieci kanalizacyjnej. Nie pozwalajmy się okradać, zgłaszajmy do MPWiK wszelkie nieprawidłowości dotyczące poboru wody lub odprowadzania ścieków.
Przedsiębiorstwo ze swej strony dążąc do zmniejszenia skali w/w procederu prowadzi niezapowiedziane kontrole. Ponadto zastosowane obecnie wodomierze z radiowym odczytem przekazują przedsiębiorstwu informacje o: próbach zakłócenia odczytu polem magnetycznym, wstecznym przepływie wody przez wodomierz, zdjęciu nakładki itp. Urządzenia te nie tylko sygnalizują nieprawidłowości, ale precyzyjnie podają jaki nastąpił przepływ wody podczas tych działań i w jakim czasie. Nielegalne podłączenia do kanalizacji sanitarnej sprawdzamy przy pomocy urządzeń zadymiających oraz poprzez inspekcję sieci kamerami. Dla skuteczności działań konieczne jest powszechny brak społecznej akceptacji dla tych nielegalnych działań.
Przypominamy, że nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzenie ścieków następuje:
• bez zawartej umowy przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tym fakcie,
• przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
• przy uprzednim wpłynięciu na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego. Może tym być także tzw. kropelkowanie wody jako celowy pobór wody w taki sposób, aby wodomierz nie rejestrował tego zużycia wody,
• przy zerwanych lub uszkodzonych plombach na wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
• przy zerwanych lub uszkodzonych plombach umieszczonych na zaworze odcinającym (zakładanych przy „odcięciu” wody do danego lokalu),
• wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej,
• wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
• odprowadzanie takich ścieków, których jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przykładowo odpadów stałych (np. mopy, szmaty folie, kości itd.), substancji toksycznych, łatwopalnych i ścieków mogących zawierać zakaźny materiał biologiczny.
Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Przywrócenie świadczenia usług jest kłopotliwe i kosztowne. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się.

Usługi koparko-Ładowarką

 

 

 

Świadczymy usługi koparko-ładowarką.

Wszelkie zapytania i informacje prosimy kierować pod nr tel. 54 282 47 70 lub 509 328 294

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 16.10.2018 do 15.10.2021

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej spółka z o.o w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr GD.RET.070/173/D2/2018.KC ulegają zmianie taryfy opłat za pobraną wodę i odprowadzane ścieki na terenie działania Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na okres 3 lat. 

Okresy taryfowe:

I   okres taryfowy obejmuje od 16-10-2018 do 15-10-2019,

II  okres taryfowy obejmuje od 16-10-2019 do 15-10-2020,

III okres taryfowy obejmuje od 16-10-2020 do 15-10-2021.

 

Załącznik : Decyzja Nr GD.RET.070/173/D2/2018.KC

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved