Cennik

  O G Ł O S Z E N I E

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o ul. Kościelna 14 w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku NR GD.RZT.70.272.173.2021/D.JM ULEGAJĄ ZMIANIE TARYFY OPŁAT ZA POBIERANĄ WODĘ I ODPROWADZANE ŚCIEKI na okres trzech lat.

 

Okresy taryfowe;

  1. Okres taryfowy obejmuje od 17.11.2021r – do 16.11.2022r
  2. Okres taryfowy obejmuje od 17.11.2022r – do 16.11.2023r
  3. Okres taryfowy obejmuje od 17.11.2023r – do 16.11.2024r

 

I OKRES TARYFOWY - od 17.11.2021r – do 16.11.2022r

 

Wysokość cen za dostarczaną wodę

 

Numer grupy

Taryfowa grupa odbiorców

Cena dostarczonej wody w zł/m3

Netto

Brutto

1

2

3

4

I

Gospodarstwa domowe- obejmująca odbiorców zużywających wodę na potrzeby gospodarstw domowych, urzędy publiczne, jednostki oświaty, kultury

4,19

4,53

II

Pozostali odbiorcy - obejmującą odbiorców zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwo domowe, np. Działalność gospodarczą, przemysłową, handlową, gastronomiczną, usługową, transportową, gminę za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych terenów zielonych, ośrodki sportowe oraz pozostałych odbiorców nie wymienionych w grupie I

4,23

4,57

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

 

Numer grupy

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za odprowadzane ścieki w zł/m3

Netto

Brutto

1

2

3

4

I

Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług tj. odbiorcy, którzy nie zużywają wody do prowadzenia działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także działalność usługową, w której woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb socjalno- bytowych ludności jak: jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe itp.

10,65

11,50

II

przemysłowi odbiorcy usług

( dostawcy ścieków )

11,28

12,18

 

II OKRES TARYFOWY - od 17.11.2022r – do 16.11.2023r

 

Wysokość cen za dostarczaną wodę

 

Numer grupy

Taryfowa grupa odbiorców

Cena dostarczonej wody w zł/m3

Netto

Brutto

1

2

3

4

I

Gospodarstwa domowe- obejmująca odbiorców zużywających wodę na potrzeby gospodarstw domowych, urzędy publiczne, jednostki oświaty, kultury

4,34

4,69

II

Pozostali odbiorcy - obejmującą odbiorców zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwo domowe, np. Działalność gospodarczą, przemysłową, handlową, gastronomiczną, usługową, transportową, gminę za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych terenów zielonych, ośrodki sportowe oraz pozostałych odbiorców nie wymienionych w grupie I

4,37

4,72

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

 

Numer grupy

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za odprowadzane ścieki w zł/m3

Netto

Brutto

1

2

3

4

I

Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług tj. odbiorcy, którzy nie zużywają wody do prowadzenia działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także działalność usługową, w której woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb socjalno- bytowych ludności jak: jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe itp.

10,18

10,99

II

przemysłowi odbiorcy usług

( dostawcy ścieków )

10,81

11,67

 

 

III OKRES TARYFOWY - od 17.11.2023r – do 16.11.2024r

 

Wysokość cen za dostarczaną wodę

 

Numer grupy

Taryfowa grupa odbiorców

Cena dostarczonej wody w zł/m3

Netto

Brutto

1

2

3

4

I

Gospodarstwa domowe- obejmująca odbiorców zużywających wodę na potrzeby gospodarstw domowych, urzędy publiczne, jednostki oświaty, kultury

4,37

4,72

II

Pozostali odbiorcy - obejmującą odbiorców zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwo domowe, np. Działalność gospodarczą, przemysłową, handlową, gastronomiczną, usługową, transportową, gminę za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych terenów zielonych, ośrodki sportowe oraz pozostałych odbiorców nie wymienionych w grupie I

4,40

4,75

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

 

Numer grupy

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za odprowadzane ścieki w zł/m3

Netto

Brutto

1

2

3

4

I

Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług tj. odbiorcy, którzy nie zużywają wody do prowadzenia działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także działalność usługową, w której woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb socjalno- bytowych ludności jak: jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe itp.

10,44

11,28

II

przemysłowi odbiorcy usług

( dostawcy ścieków )

11,08

11,97

 

Aktualna stawka podatku Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.

 

P.G.K i W. Sp. z o. o. Kościelna 14 w Aleksandrowie Kujawskim ustaliło stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

 

ZAŁĄCZNIK : DECYZJA WÓD POLSKICH - TARYFY GD.RZT.70.272.173.2021.D.JM.pdf

ZAŁĄCZNIK: OGŁOSZENIE TARYF.pdf

 

 

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 16.10.2018 do 15.10.2021

 

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej spółka z o.o w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr GD.RET.070/173/D2/2018.KC ulegają zmianie taryfy opłat za pobraną wodę i odprowadzane ścieki na terenie działania Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na okres 3 lat. 

Okresy taryfowe:

I   okres taryfowy obejmuje od 16-10-2018 do 15-10-2019,

II  okres taryfowy obejmuje od 16-10-2019 do 15-10-2020,

III okres taryfowy obejmuje od 16-10-2020 do 15-10-2021.

 

Załącznik : Decyzja Nr GD.RET.070/173/D2/2018.KC

 

 

Ogłoszenie z dnia 01.12.2017

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o ul. Kościelna 14 w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż na postawie Uchwały nr XXXVI/262/17 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2017 oraz Art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017r poz. 328, z późn. zm.)

 

od 01.01.2018r do 31.12.2018r.

 

Wysokość cen za dostarczaną wodę

Numer grupy

Taryfowa grupa odbiorców

Cena dostarczonej wody w zł/m3

Netto

Brutto

1

2

3

4

I

Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, pracownicze ogródki działkowe, gmina miejska, która obciążana będzie za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

3,50

3,78

II

przemysłowi odbiorcy usług

3,56

3,84

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Numer grupy

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za odprowadzane ścieki w zł/m3

Cena

dopłaty zł/m3

Cena po dopłacie

zł/m3

Netto

Brutto

 

Brutto

Netto

Brutto

1

2

3

4

5

6

7

I

Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług tj. odbiorcy, którzy nie zużywają wody do prowadzenia działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także działalność usługową, w której woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb socjalno- bytowych ludności jak: jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe itp.

8,92

9,63

0,79

8,19

8,85

II

przemysłowi odbiorcy usług

( dostawcy ścieków )

9,33

10,08

-------------------

      Aktualna stawka podatku Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.

           P.G.K i W. Sp. z o. o. ustaliło stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o ul. Kościelna 14 w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż na postawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/263/17 z dnia 27.11.2017r oraz Art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017r poz. 328, z późn. zm.)

uchwala się dopłatę w wysokości 0,79zł brutto do 1m3 ścieków do cen taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, dla grupy gospodarstw domowych i pozaprzemysłowych odbiorców usług.

 

Dopłata realizowana będzie w okresie

od  01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 5/2010 PREZESA PGKIW SP.ZOO W ALEKSANDROWIE KUJ.

 

Za jednorazowy odbiór 1-2,5 m³

54,56zł.

58,92zł.

Za jednorazowy odbiór co najmniej 3 m³

19,34zł.

20,89zł.

W przypadku miejsca zamieszkania poza terenem miasta Aleksandrów Kujawski i odległości z miejsca wywozu do oczyszczalni ścieków powyżej 5 km do ustalonej ceny za wywóz nieczystości ciekłych doliczany będzie koszt dojazdu 0,86 zł./km + należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved