Informacje o projekcie

bane1

PROJEKT

 

BUDOWA KANALIZACJI ORAZ MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGL. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI „

 

Zakres projektu:

 

Przedsięwzięcie składa się z trzech zasadniczych części:

  • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

  • Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Granicznej

  • Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski

 

Kontrakt 1 obejmuje: rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków

 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Aleksandrowie Kujawskim na działkach nr 4 i 5 położonych przy ul. Parkowej 35B. Oczyszczalnia została zaprojektowana na Równoważną Liczbę Mieszkańców wynoszącą 14 000 RLM orz na średnią przepustowość Q= 2300 m³/d, następnie została poddana modernizacji w latach 2004/2005. W wyniku modernizacji oczyszczalnia w Aleksandrowie Kujawskim jest w stanie przyjąć dobowy ładunek zanieczyszczeń wyrażony jako BZT5 w wysokości 890 kgO2/d, co odpowiada Równoważnej Liczbie Mieszkańców – 14833.

Projekt umożliwi:

  • modernizację części mechanicznej oczyszczalni ścieków

  • modernizację części biologicznej oczyszczalni ścieków

  • rozbudowę i modernizację gospodarki osadowej

  • budowę nowych sieci technologicznych

  • automatyzację procesów

  • budowę i modernizację budynków

Działania modernizacyjne pozwolą na zwiększenie średniej przepustowości Q=2700m³/d.

Według założeń projektowych zrównoważona liczba mieszkańców dla omawianej oczyszczalni może wynieść RLM-33712.

 

Kontrakt 2 obejmuje: budowę tłoczni ścieków przy ul. Granicznej

 

Tłocznia usytuowana będzie na terenie istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Granicznej w obrębie istniejącej ogrodzonej działki. Parametry projektowanej tłoczni:

Zlewnia Z2

Qhmax= 58.893 l/h

 

Kontrakt 3 obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach:

 

Dolnej, Granicznej, Klonowej, Kochanowskiego, Księżycowej, Modrzewiowej, Nowej, Okrężnej, Sosnowej/Leszczynowej, Spokojnej, Stachury, Tuwima, Krzywej, Moniuszki. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się budowę dwóch małych tłoczni ścieków sanitarnych umiejscowionych na ulicach : Klonowej, Sosnowej/Leszczynowej.

Na sieć kanalizacji sanitarnej składać się będą kanały grawitacyjne oraz rurociągi tłoczne. Do nowo zaprojektowanych kanałów zaprojektowano przyłącza kończące się przy granicy działki lub w istniejących przyłączach- przepięcie ich na nowy przewód.

Łączna długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 5,42 km w tym kanały grawitacyjne stanowią 5,01 km a rurociągi tłoczne 0,41 km.

W ramach kontraktu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski będzie realizowane zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu 5 studni bet. 1200; oraz zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu tymczasowego włączenia kanału ogólnospławnego do studni S/19/1/1Z-2;

Kontrakt: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz z tłocznią ścieków z przyłączami:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski na następujących ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego, Listnej, Zielonej oraz Rudnickiego. Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia przewiduje się budowę tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach: Szczygłowskiego-Sikorskiego. W ramach niniejszego Kontraktu przewidziano realizację 2 niezależnych Zamówień Częściowych. Zamówienie częściowe nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego wraz z budową tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach: Szczygłowskiego-Sikorskiego. Zamówienie częściowe nr 2-Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Listnej, Zielonej oraz Rudnickiego.

Krótki opis zakresu rzeczowego zamówienia:

 

Numer zamówienia

Przedmiot zamówienia

Opis

Zamówienie częściowe nr 1

Budowa sieci kanalizacji

w ul. Sikorskiego

Wykonanie kanalizacji sanitarnej Ɵ 400 z wyłączeniem kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego od studni S66/8/Z-1 do S25/1/Z-1 o długości 270,5 m; przyłącza kanalizacyjne Ɵ 160 dł.240m-13 sztuk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego

Wykonanie kanalizacji sanitarnej Ɵ 200 z wyłączeniem kanalizacji deszczowej w ulicy Kochanowskiego od studni S25/2Z-1 do S25/1Z-1, o długości 36,5 m.

Budowa tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach: Szczygłowskiego - Sikorskiego

Numer zamówienia

Przedmiot zamówienia

Opis

Zamówienie częściowe nr 2

Budowa sieci kanalizacji

w ul. Listnej

Wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 751 mb; z czego

Ɵ 315-403 m,

Ɵ 250-164 m,

Ɵ 200-184 m,

przyłącza: Ɵ 160-335m; szt.=44

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej

Wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 676 mb., z czego:

Ɵ 315-631 m,

Ɵ 200- 45 m,

Ɵ 160-229 m.

Budowa sieci kanalizacji w ul. Rudnickiego

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 175mb.,

Ɵ 250-175 m,

przyłącza Ɵ 160-25,5 m;

przyłącza wody Ɵ 160 szt. 6

 

Korzyści wynikające z Projektu:

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie dostępu do funkcjonalnej sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców aglomeracji Aleksandrów Kujawski, a co się z tym wiąże zapewnienie odprowadzenia produkowanych na terenie aglomeracji ścieków do oczyszczalni ścieków- w ramach projektu przewiduje się zwiększenie obciążenia sieci kanalizacyjnej o 961 RLM.

Dzięki jego realizacji zwiększy się dostępność mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, poprawi się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych.

Kolejnym celem bezpośrednim realizacji inwestycji będzie poprawa stanu środowiska naturalnego przez przyłączenie do sieci gospodarstw , które do tej pory odprowadzały ścieki do zbiorników bezodpływowych, a w niektórych przypadkach dokonywały bezpośrednich zrzutów ścieków do rzeki lub pobliskich rowów melioracyjnych.

Następnym celem realizacji projektu jest poprawa atrakcyjności osadniczej obszaru aglomeracji.

Następnym bardzo istotnym celem realizacji jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego aglomeracji. Budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni stworzy dogodne warunki do tworzenia gospodarstw ekologicznych oraz agroturystycznych. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków dla rozwoju gospodarstw rolnych jak i poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Załącznik:

Prezentacja Projektu

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved