Projekt

bane1

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

BUDOWA KANALIZACJI ORAZ MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGL. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI „

 

w ramach działania I.1: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I -Gospodarka wodno-ściekowa

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp.z o.o. w Aleksandrowie Kuj.

Aktualne koszty inwestycji przedstawiają się następująco zgodnie z Aneksem Nr 3

   do Umowy o dofinansowanie Projektu:

 

Całkowity koszt realizacji Projektu:

19.000.879,28 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

   9.996.104,06 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

 

Projekt nr POIS.01.01.00-00-337/12-00 „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

WFOŚIGW w Toruniu na wykonanie inwestycji udzielił 3 pożyczek, które zostały przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego PGKIW Sp.z o.o. w realizację przedsięwzięcia :

 

1. Umowa pożyczki płatniczej Nr PW14002/OW-osk z dnia 11.02.2014 wraz z 3 aneksami w wys. 1.000.000,00 zł.

 

2. Umowa pożyczki płatniczej Nr PW 15036/OW-osk z dnia 17.12.2015 wraz z 2 aneksami w wys. 240.000,00 zł.

 

3. Umowa pożyczki płatniczej Nr PW 13048/OW-osk z dnia 12.12.2013 wraz z 6 aneksami w wys. 4.938.980,48 zł.

 

 

Informacja dot. zakończenia realizacji projektu

pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” nr POIS.01.01.00-00-337/12-00 z 8 lutego 2013 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z.o.o w Aleksandrowie Kujawskim zakończyło projekt budowy kanalizacji oraz modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Protokoły odbioru końcowego robót:

 

12.10.2015r. - Protokół odbioru końcowego inwestycji pn.: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach Listnej, Zielonej oraz Rudnickiego. Roboty zostały zakończone w terminie umownym.

 

05.10.2015r. - Protokół odbioru końcowego inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego wraz z budową tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach: Szczygłowskiego-Sikorskiego w ramach Projektu pn. Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski w ul. Sikorskiego i Kochanowskiego wraz z tłocznią ścieków z przyłączami umiejscowioną na ulicach Szczygłowskiego-Sikorskiego. Roboty został zakończone w terminie umownym wynikającym z Aneksu nr 2 tj. do dnia 14.09.2015r.

 

06.08.2015r. - Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. Roboty budowlane objęte przedmiotem kontraktu zostały zakończone w terminie umownym.

 

04.08.2015r. - Protokół technicznego odbioru inwestycji dot. Kontraktu nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski w ramach Projektu pn.:„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” . Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski na następujących ulicach: Dolnej, Granicznej, Klonowej, Kochanowskiego, Księżycowej, Modrzewiowej, Nowej, Okrężnej, Sosnowej/Leszczynowej, Spokojnej, Stachury, Tuwima, Krzywej, Moniuszki. Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia wykonano dwie małe tłocznie ścieków sanitarnych umiejscowionych na ulicach: Klonowej, Sosnowej/Leszczynowej. Roboty zostały zakończone w terminie umownym tj. do dnia 01.05.2015r.

 

20.02.2014 - Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji - Budowa tłoczni ścieków przy ul. Granicznej w Aleksandrowie Kuj. w ramach projektu pn.:„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. Roboty budowlane stanowiące przedmiot kontraktu zostały zakończone w terminie umownym tj. do 14.12.2013r.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 19.000.879,28 PLN

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:9.996.104,06 PLN

 

Projekt wpłynie na poprawę stanu środowiska m. in. poprzez zorganizowany system odbioru ścieków i ich odprowadzenie do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków celem unieszkodliwienia.

 

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved