Windykacja

 

Postępowanie windykacyjne

 

Windykacja to zbiór czynności prawnych, procesowych i faktycznych, które prowadzą do

wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela.

Informacja o wielkości zadłużenia podawana jest na bieżąco w wystawianych fakturach w pozycji

"nierozliczone należności".

 

W przypadku braku zapłaty w terminie określonym na fakturze, Spółka wysyła do Klienta "wezwanie do zapłaty" w sprawie uregulowania zaległości z wyznaczonym dodatkowym terminem.

 

Jeżeli, po upływie wcześniej wyznaczonych terminów, dłużnik nadal będzie posiadał zaległości,

Spółka uruchomi procedury doprowadzającej do odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza

kanalizacyjnego, a dług wraz z odsetkami dochodzony będzie w drodze postępowania sądowo-

egzekucyjnego.

 

Procedury odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określone zostały w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028):

 

Art. 8.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

 

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu

otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia

przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

 

 

 

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved