Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

Sp. z o. o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 

1.Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp.zo.o.

87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Kościelna 14

tel./fax 54-282-47-70

NIP:891-14-96-642 REGON:911264604

 

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu.18.07.2018roku. o godz. 12.00 , w pokoju nr 10.

 

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Pojazdy będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Oczyszczalni Ścieków ul. Parkowa 35B, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

w dniu 11.07.2018 r. w godzinach od 7 00 do 1500 .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 282 47 70,

osoba do kontaktu w godz. 7-15 – Andrzej Lewandowski Tel. 509328178

 

 

 

 4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

 

Lp

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

1.

JELCZ 422 MR 97

16,0 t

Wersja W422K

Śmieciarka

 

SUJP422BAX0000763

179kW

1999

1999/12/17

 

Rodzaj paliwa

Przebieg w km.

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł.

ON

145090

brak aktualnego badania technicznego

6200.00 brutto

 

 

Lp

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

2.

 

DAF Model 75.240 ATI

Śmieciarka

CAL 38KW

XLRAG75RC0E418387

180kW

1995

 

2006/06/07 w Polsce

Rodzaj paliwa

Przebieg w km.

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł.

ON

69430

brak aktualnego badania technicznego

7100.00 zł. brutto

 

Lp

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

3.

 

STAR Model 200

Piaskarka

WKT3121

68129

74kW

1988

 

1988/11/14

Rodzaj paliwa

Przebieg w km.

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł.

ON

80389

brak aktualnego badania technicznego

6000.00 zł.brutto

 

Lp

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

4.

 

Zamiatarka RAVO4000

 

 

 

 

 

 

Rodzaj paliwa

Przebieg w h

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł.

ON

6920 h

Nie dotyczy

7000.00zł. brutto

 

Lp

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

5.

 

Ciągnik rolniczy

URSUS C-360

CAL C313

506136

38kW

1984

 

1984/01/01

Rodzaj paliwa

Przebieg w mtg.

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł.

ON

1882

brak aktualnego badania technicznego

4900.00zł.brutto

 

Lp

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

6.

 

Ciągnik rolniczy

URSUS C-360 3P

WLF0747

628096

35kW

1988

 

1988/10/26

Rodzaj paliwa

Przebieg w mtg.

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł.

ON

0

brak aktualnego .

7500.00zł.brutto

Lp

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

7.

 

Przyczepa rolnicza

POM Złocieniec

TO-70

CAL19GY

750

-

1984

 

1984/12/14

 

Ładowność

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł.

 

3500kg

brak aktualnego badania technicznego

3900.00zł.brutto

 

Lp

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

8.

 

 

Przyczepa SAM

CAL F 603

WL800642

-

1991

 

1991/10/15

 

Ładowność

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł.

 

1000kg

brak aktualnego badania technicznego

800.00zł.brutto

 

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:

 

L.p.

Marka pojazdu

Kwota wadium w zł.

1.

JELCZ 422 MR 97 –

Śmieciarka

 

620.00

2.

 

 

3.

 

4.

DAF Model 75.240 ATI-

śmieciarka

 

Star 200 Piaskarka

 

Zamiatarka RAVO4000

710.00

 

 

600.00

 

700.00

 

 

 

5.

Ciągnik rolniczy C-360

490.00

 

6.

 

Ciągnik rolniczy C-360 -3P

 

750.00

7.

 

8.

Przyczepa rol. POM T0-70

Przyczepa SAM

390.00

 

80.00

 

 

 

 

 

w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 18.07.2018 rokudo godziny 1100 w kasie siedziby organizatora przetargu lub na rachunek bankowy P.G.K.IW. Sp. z o. o. nr 76 1020 5200 0000 4002 0027 4357.

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 

 1. imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,

 

 1. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG,

 

3)oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki
jej zapłaty,

 

 1. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

 

 1. dowód wniesienia obowiązującego wadium,

 

 1. parafowany wzór umowy.

 

 

Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu.

 

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

"Oferta przetargowa na zakup pojazdów:

Nie otwierać przed dniem 18.07.2018 r. godzina 12 00

 

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 700 – 15 00 nie później jednak niż do dnia 18.07.2018r. do godz. 11 30w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp.z o.o. 87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna 14.

 Termin związania oferta organizator przetargu określa na 30 dni.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

9. Inne informacje

 

 1. Przetarg jest prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych z dnia 07.07.2014r.

 2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

 3. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego
w powyższej pkt 5 powyżej niniejszego ogłoszenia.

 1. Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

 2. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 3. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 1. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

 2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

 

b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia,
lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

 

11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

 

12) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

 

13)O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku
gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 3, ustnie, podczas otwarcia.

 

14)Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym
  niż 7 dni.

 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

 5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

 

 

 

 

 

………………….., dnia…………..

(Miejscowość, data)

 

……………………………………………..

 

…………………………………………….

 

(Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/nazwa i siedziba)

Numer NIP

Numer REGON

Tel

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskimz dnia …..................... oraz treścią wzoru umowy.

Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
(w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*

 

składam ofertę zakupu pojazdu:

 

1. JELCZ 422 MR 97 16,0 t Wersja W422K *

(marka samochodu)

za kwotęzł brutto (słownie złotych: …...................).

 

 

2. DAF Model 75.240 ATI *

(marka samochodu)

 

za kwotęzł brutto (słownie złotych: …...................).

Ogółem: ….......................zł brutto (słownie złotych: …..............................................................).

 

 

3. STAR 200 (piaskarka)*

(marka samochodu)

 

za kwotęzł brutto (słownie złotych: …...................).

Ogółem: ….......................zł brutto (słownie złotych: …..............................................................).

 

 

 

4. Zamiatarka RAVO 4000 *

(marka pojazdu)

za kwotęzł brutto (słownie złotych: …...................).

 

Ogółem: ….......................zł brutto (słownie złotych: .................................................................................).

 

 

 

5.Ciągnik URSUS C-360 *

(marka pojazdu)

za kwotęzł brutto (słownie złotych: …...................).

Ogółem: ….......................zł brutto (słownie złotych: …..............................................................).

 

 

6.Ciągnik URSUS C-360 3P *

(marka pojazdu)

za kwotęzł brutto (słownie złotych: …...................).

Ogółem: ….......................zł brutto (słownie złotych: …..............................................................).

 

 

 

 

7.Przyczepa ciężarowa rolnicza POM Złocieniec TO -70 *

(marka pojazdu)

za kwotęzł brutto (słownie złotych: …...................).

Ogółem: ….......................zł brutto (słownie złotych: …..............................................................).

 

 

 

8.Przyczepa rolnicza SAM *

(marka pojazdu)

za kwotęzł brutto (słownie złotych: …...................).

Ogółem: ….......................zł brutto (słownie złotych: …..............................................................).

W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.

 

 

Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny - kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

 

Warunki zapłaty:

W załączeniu:

1

2

…………………………………….

*niepotrzebneskreślić

 

 

Umowa nr ……………………………

 

zawarta w dniu w Aleksandrowie Kujawskim pomiędzy:

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp.z o.o.

87-700 Aleksandrów Kujawskiul. Kościelna 14

tel./fax 54-282-47-70

NIP:891-14-96-642 REGON:911264604,

 

zwanym dalej „Sprzedawcą", reprezentowanym przez:

Pana Jana Wiśniewskiego - Prezesa Zarządu

a

Panem/Panią , legitymującym/ą się dowodem osobistym

serianrwydanym przez ….,

numer PESEL …...................................................,

zamieszkałym/ą wprzy ul. …..,

zwanym/ą w treści umowy "Kupującym",

 

nazwa/siedziba………………….....……………………………………………………………...,

o następującej treści:

 

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony pojazd marki

model

o numerze rejestracyjnym

o numerze silnika

o nr VIN

rok produkcji

przebieg

pojemność silnika

§ 2

Pojazd, o którym mowa w §1stanowi własność Sprzedawcy, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

 

§ 3

 

Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedawcy kwotę.................

zł brutto (słownie:…....

złotych), płatną gotówką w kasie Sprzedawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury.

 

§ 4

 

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa w § 3 w siedzibie Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu, a w szczególności instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz książkę serwisową.

 3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego przedmiotem sprzedaży.

 

§ 5

 1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedawcy.

 2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

 3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie OC i NNW.

 

§ 6

 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.

 

§ 7

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

§ 8

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§9

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Sprzedawca oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

Sprzedawca Kupujący

 

 

 

 

 

…......................................... ….................................

 

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved