Aktualności

Abolicja

W związku z planowanymi kontrolami przez PGKiW Sp. z o.o.
w Aleksandrowie Kujawskim zachęcam do uregulowania wszelkich nieprawidłowości w zakresie legalizacji nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. od stycznia 2022 roku przeprowadzać będzie zadymianie sieci kanalizacyjnej w celu wykrycia nielegalnych podłączeń zrzutów wody deszczowej i ścieków do kanalizacji sanitarnej.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.
w Aleksandrowie Kujawskim przystępuje do porządkowania stanów faktycznych, niezgodnych z przepisami prawa, polegających na nielegalnym poborze wody z sieci wodociągowej lub bezumownego odprowadzania ścieków do miejskiej kanalizacji.

Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom, PGKiW Sp. z o.o. ogłasza abolicję dla osób, które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania nielegalnego przyłącza do sieci. Z takimi osobami zostanie zawarta umowa, a Spółka nie będzie składała wniosków o wyciąganie konsekwencji karnych przewidzianych w art. 28 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych, z kolei bezumowne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności lub karą grzywny do 10 tysięcy złotych.

Karze podlega także ten kto: uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego.

Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy. Straty spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków oraz nielegalnym odprowadzaniem wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej oznaczają wyższą cenę za metr sześcienny dla mieszkańców, którzy mają uregulowaną sytuację prawną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Abolicja ogłoszona przez PGKiW Sp. z o.o. obowiązuje od 01 grudnia do dnia 31 grudnia 2021r. 

Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody, nielegalne zrzuty ścieków, uszkodzenia wodomierzy, zerwanie lub brak plomb będą skutkowały złożeniem wniosku o wyciągniecie konsekwencji karnych.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłaszanie się
do PGKiW Sp. z o.o, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Aby zalegalizować przyłącze należy wypełnić zgłoszenie legalizacji przyłącza i  dostarczyć je do PGKiW Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim wraz załącznikami:

  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomości,

  • w przypadku Klienta Instytucjonalnego potrzebny będzie: NIP, REGON, KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Jeżeli zostały wydane, należy dołączyć również:

  • warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,

  • uzgodniony projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,

  • dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Prezes Zarządu

Adam Jabczyński

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących ustalania opłaty za usługi wodne.

 

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących ustalania opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w przypadku, gdy wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane z nieruchomości do wód lub do urządzeń wodnych przy pomocy wewnętrznego systemu kanalizacji deszczowej, istniejącego na danej nieruchomości. 

 

W myśl art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, dalej jako: „Prawo wodne”) szczególnym korzystaniem z wód jest wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Przedmiotowe szczególne korzystanie z wód objęte zostało obowiązkiem opłatowym, co wynika z art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego. Powołany przepis stanowi, że opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Warunkiem powstania obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest takie zagospodarowanie nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, którego skutkiem jest wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Dodatkowo końcówka przepisu art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego posługuje się zwrotem „na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”. Prawo wodne nie wyjaśnia tego pojęcia, a zatem konieczne jest jego zdefiniowanie w procesie wykładni art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego. W przepisie art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zwrot „obszar” funkcjonuje obok pojęcia „nieruchomość”. Kierując się zakazem wykładni synonimicznej, z której wynika, że różnym zwrotom umieszczonym w jednym akcie prawnym nie można nadawać tego samego znaczenia należy stwierdzić, że zwrotu „obszar” nie należy utożsamiać z pojęciem „nieruchomości”.

Z zawartej w art. 46 § 1 K.c. definicji nieruchomości wynika, że są nimi części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Przepisy Prawa wodnego wielokrotnie odwołują się do powierzchni obszarów rozumianego jako ograniczona część przestrzeni. Dotyczy to m.in. obszarów dorzeczy (art. 16 pkt 31), obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (art. 16 pkt 33), obszarów szczególnego narażenia powodzią (art. 16 pkt 34), regionów wodnych (art. 16 pkt 46), zlewni (art. 16 pkt 77). Każde z tych pojęć zasadniczo odnosi się do większych powierzchniowo obszarów (por. M. Białek, D. Chojnacki, T. Grabarczyk "Opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym", wyd. z 2018 r., rozdział II pkt 7.3,  Legalis C.H.BECK, Warszawa 2018, Wydanie I).

 

Za obszar należy zatem uznać taką część powierzchni, która jest większa od nieruchomości i która obejmuje oprócz nieruchomości, dodatkowo części powierzchni ziemskiej, które sąsiadują z nieruchomością.

 

Przepis art. 269 ust. 1 pkt 1 in fine Prawa wodnego wiąże system kanalizacji otwartej lub zamkniętej  z obszarem, a nie z nieruchomością. Wynika to wprost z jego treści, w której jest mowa o obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Przy czym samo funkcjonowanie systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej na obszarze jest niewystarczające do przyjęcia, że zachodzi negatywna przesłanka do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.  Dodatkowo konieczne jest przyłączenie nieruchomości do funkcjonującego na danym obszarze systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą do sformułowania takiego wniosku jest brzmienie przepisu art. 269 ust. 1 pkt 1 in fine Prawa wodnego, który określając przesłanki, od których zależy obowiązek opłatowy wymaga nieujęcia w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.  Inaczej rzecz ujmując z istnieniem systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej na obszarze oraz przyłączeniem nieruchomości do takiego systemu wiąże się brak obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że obowiązek poniesienia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej powstaje w przypadku kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek:

  • powierzchnia nieruchomości, która przekracza 3500 m2;

  • wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na skutek wykonania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

  • nieujęcie nieruchomości w funkcjonujący na danym obszarze system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Funkcjonowanie na nieruchomości zagospodarowanej w sposób, który doprowadził do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wewnętrznego systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej, który służy do odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z danej nieruchomości nie jest wystarczające do przyjęcia, że w takim przypadku brak jest obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Bez wpływu przy tym na obowiązek opłatowy za szczególne korzystanie z wód, o którym mowa
w art. 34 pkt 4 Prawa wodnego pozostaje fakt ponoszenia opłaty za usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód – wód opadowych lub roztopowych, po ich uprzednim ujęciu w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Oba przedstawione przypadki stanowią różne korzystanie z wód, które w różny sposób oddziałuje na środowisko i wolą ustawodawcy każde z nich objęte zostało opłatą za usługi wodne. W przypadku szczególnego korzystania z wód opłatę ponosi się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, a w przypadku korzystania z usługi wodnej opłatę ponosi się za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych.

 

Korzystanie z nieodpłatnej usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych, po ich uprzednim ujęciu w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast również nie stanowi okoliczności wyłączającej obowiązek ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

--

 

 

NIELEGALNY POBÓR WODY I NIELEGALNE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

NIELEGALNY POBÓR WODY I NIELEGALNE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Jednym z głównych problemów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest walka z nielegalnym poborem wody i nielegalnym zrzutem ścieków. Szacuje się, że w ten sposób ginie około kilkunastu procent wody z sieci wodociągowych. Kradnący wodę lub nielegalnie odprowadzający ścieki nie zawsze zdają sobie sprawę, że nie okradają
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, lecz sąsiadów, znajomych a nawet rodziny. Dzieje się tak ponieważ, przy ustalaniu taryfy przedsiębiorstwo uwzględnia wszystkie koszty prowadzonej działalności w tym koszty wytworzenia i dostarczenia nielegalnie pobranej wody czy też oczyszczenia i odbioru ścieków nielegalnie wprowadzonych do sieci. Im większa skala tego procederu tym bardziej wzrastają stawki taryfowe. W efekcie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu lub na potrzeby oprysków pól i sadów. Podobnie dzieje się przy nielegalnym odprowadzaniu ścieków „dzikimi” przyłączami lub w efekcie przepompowywania zawartości szamb do sieci kanalizacyjnej. Nie pozwalajmy się okradać, zgłaszajmy do MPWiK wszelkie nieprawidłowości dotyczące poboru wody lub odprowadzania ścieków.
Przedsiębiorstwo ze swej strony dążąc do zmniejszenia skali w/w procederu prowadzi niezapowiedziane kontrole. Ponadto zastosowane obecnie wodomierze z radiowym odczytem przekazują przedsiębiorstwu informacje o: próbach zakłócenia odczytu polem magnetycznym, wstecznym przepływie wody przez wodomierz, zdjęciu nakładki itp. Urządzenia te nie tylko sygnalizują nieprawidłowości, ale precyzyjnie podają jaki nastąpił przepływ wody podczas tych działań i w jakim czasie. Nielegalne podłączenia do kanalizacji sanitarnej sprawdzamy przy pomocy urządzeń zadymiających oraz poprzez inspekcję sieci kamerami. Dla skuteczności działań konieczne jest powszechny brak społecznej akceptacji dla tych nielegalnych działań.
Przypominamy, że nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzenie ścieków następuje:
• bez zawartej umowy przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tym fakcie,
• przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
• przy uprzednim wpłynięciu na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego. Może tym być także tzw. kropelkowanie wody jako celowy pobór wody w taki sposób, aby wodomierz nie rejestrował tego zużycia wody,
• przy zerwanych lub uszkodzonych plombach na wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
• przy zerwanych lub uszkodzonych plombach umieszczonych na zaworze odcinającym (zakładanych przy „odcięciu” wody do danego lokalu),
• wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej,
• wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
• odprowadzanie takich ścieków, których jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przykładowo odpadów stałych (np. mopy, szmaty folie, kości itd.), substancji toksycznych, łatwopalnych i ścieków mogących zawierać zakaźny materiał biologiczny.
Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Przywrócenie świadczenia usług jest kłopotliwe i kosztowne. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się.

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved