Aktualności

NIELEGALNY POBÓR WODY I NIELEGALNE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

NIELEGALNY POBÓR WODY I NIELEGALNE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Jednym z głównych problemów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest walka z nielegalnym poborem wody i nielegalnym zrzutem ścieków. Szacuje się, że w ten sposób ginie około kilkunastu procent wody z sieci wodociągowych. Kradnący wodę lub nielegalnie odprowadzający ścieki nie zawsze zdają sobie sprawę, że nie okradają
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, lecz sąsiadów, znajomych a nawet rodziny. Dzieje się tak ponieważ, przy ustalaniu taryfy przedsiębiorstwo uwzględnia wszystkie koszty prowadzonej działalności w tym koszty wytworzenia i dostarczenia nielegalnie pobranej wody czy też oczyszczenia i odbioru ścieków nielegalnie wprowadzonych do sieci. Im większa skala tego procederu tym bardziej wzrastają stawki taryfowe. W efekcie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu lub na potrzeby oprysków pól i sadów. Podobnie dzieje się przy nielegalnym odprowadzaniu ścieków „dzikimi” przyłączami lub w efekcie przepompowywania zawartości szamb do sieci kanalizacyjnej. Nie pozwalajmy się okradać, zgłaszajmy do MPWiK wszelkie nieprawidłowości dotyczące poboru wody lub odprowadzania ścieków.
Przedsiębiorstwo ze swej strony dążąc do zmniejszenia skali w/w procederu prowadzi niezapowiedziane kontrole. Ponadto zastosowane obecnie wodomierze z radiowym odczytem przekazują przedsiębiorstwu informacje o: próbach zakłócenia odczytu polem magnetycznym, wstecznym przepływie wody przez wodomierz, zdjęciu nakładki itp. Urządzenia te nie tylko sygnalizują nieprawidłowości, ale precyzyjnie podają jaki nastąpił przepływ wody podczas tych działań i w jakim czasie. Nielegalne podłączenia do kanalizacji sanitarnej sprawdzamy przy pomocy urządzeń zadymiających oraz poprzez inspekcję sieci kamerami. Dla skuteczności działań konieczne jest powszechny brak społecznej akceptacji dla tych nielegalnych działań.
Przypominamy, że nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzenie ścieków następuje:
• bez zawartej umowy przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tym fakcie,
• przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
• przy uprzednim wpłynięciu na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego. Może tym być także tzw. kropelkowanie wody jako celowy pobór wody w taki sposób, aby wodomierz nie rejestrował tego zużycia wody,
• przy zerwanych lub uszkodzonych plombach na wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
• przy zerwanych lub uszkodzonych plombach umieszczonych na zaworze odcinającym (zakładanych przy „odcięciu” wody do danego lokalu),
• wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej,
• wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
• odprowadzanie takich ścieków, których jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przykładowo odpadów stałych (np. mopy, szmaty folie, kości itd.), substancji toksycznych, łatwopalnych i ścieków mogących zawierać zakaźny materiał biologiczny.
Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Przywrócenie świadczenia usług jest kłopotliwe i kosztowne. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się.

Usługi koparko-Ładowarką

 

 

 

Świadczymy usługi koparko-ładowarką.

Wszelkie zapytania i informacje prosimy kierować pod nr tel. 54 282 47 70 lub 509 328 294

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 16.10.2018 do 15.10.2021

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej spółka z o.o w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr GD.RET.070/173/D2/2018.KC ulegają zmianie taryfy opłat za pobraną wodę i odprowadzane ścieki na terenie działania Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na okres 3 lat. 

Okresy taryfowe:

I   okres taryfowy obejmuje od 16-10-2018 do 15-10-2019,

II  okres taryfowy obejmuje od 16-10-2019 do 15-10-2020,

III okres taryfowy obejmuje od 16-10-2020 do 15-10-2021.

 

Załącznik : Decyzja Nr GD.RET.070/173/D2/2018.KC

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved